VVoLTAS India - Business Profile Photo Shoot,

Voltas - India - corporate head shot
Voltas - India - corporate head shot

Voltas India - Corporate profile for The CEOMagazine - Singapore.

Voltas - India - corporate head shot
Voltas - India - corporate head shot

Voltas India - Corporate profile for The CEOMagazine - Singapore.

Voltas - India - corporate head shot
Voltas - India - corporate head shot

Voltas India - Corporate profile for The CEOMagazine - Singapore.

Voltas - India - corporate head shot
Voltas - India - corporate head shot

Voltas India - Corporate profile for The CEOMagazine - Singapore.

Voltas - India - corporate head shot
Voltas - India - corporate head shot

Voltas India - Corporate profile for The CEOMagazine - Singapore.

Voltas - India - corporate head shot
Voltas - India - corporate head shot

Voltas India - Corporate profile for The CEOMagazine - Singapore.

Voltas - India - corporate head shot
Voltas - India - corporate head shot

Voltas India - Corporate profile for The CEOMagazine - Singapore.

Voltas - India - corporate head shot
Voltas - India - corporate head shot

Voltas India - Corporate profile for The CEOMagazine - Singapore.

Voltas India - Corporate profile for The CEOMagazine - Singapore.